Tietosuojaseloste

Advania suojaa yksityisyyttäsi ja haluamme sinun tuntevan olosi turvalliseksi, kun annat tietosi meille. 

View this page in English:

Tietosuojaseloste

Advania Finlandin asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita ja muita ulkoisia sidosryhmiä koskeva tietosuojaseloste

Sisällys

 1. Rekisterinpitäjät ja yhteystiedot
 2. Mitä tarkoitamme eri termeillä?
 3. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?
 4. Mitä tietotyyppejä voimme käsitellä?
 5. Mistä lähteistä keräämme henkilötietojasi?
 6. Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi?
 7. Siirrämmekö henkilötietojasi EU-alueen ulkopuolelle?
 8. Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?
 9. Miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?
 10. Minkä maan lainsäädäntöä tietojesi käsittelyyn sovelletaan?
 11. Miten voimme päivittää tätä tietosuojaselostettamme?
 12. Evästeiden käyttö

1.    Rekisterinpitäjät ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii Advania Finland Oy (y-tunnus 2116894-5) sekä sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt, tällä hetkellä Advania Fokus Oy (2060883-0) ja Advania Holding Oy (3022297-4) [jäljempänä yhdessä “Rekisterinpitäjät”].

Rekisterinpitäjän posti- ja käyntiosoite on Tekniikantie 14, 02150 Espoo, puhelinnumero 010 397 8000 ja sähköposti tietosuoja-asioissa compliance.fi@advania.com.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset ja pyynnöt pyydämme lähettämään tällä lomakkeella.

2.    Mitä tarkoitamme eri termeillä?

”Rekisteröidyllä” tarkoitetaan sitä ihmistä, kenen henkilötietoja Rekisterinpitäjät käsittelevät henkilörekistereissään.

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön eli rekisteröityyn liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja asioimishistoria.

”Asiakkaalla” tarkoitetaan niitä yritysten ja muiden yhteisöjen (jäljempänä ”yritys”) yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Rekisterinpitäjillä on asiakassuhde tai asiakassuhteen päättymisestä on kulunut enintään kaksi seuraavaa kalenterivuotta.

”Potentiaalisilla asiakkailla” tarkoitetaan sellaisia yritysten yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Rekisterinpitäjät pyrkivät luomaan uuden asiakassuhteen tai uusimaan yli kaksi vuotta siten päättyneen asiakassuhteen.

”Ulkoisiin sidosryhmiin kuuluvilla” tarkoitetaan sellaisia yksityishenkilöitä ja yritysten yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Rekisterinpitäjillä on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja Rekisterinpitäjille tuottavien yritysten edustajat) tai muu yhteys (esimerkiksi yhteiskunnalliset päättäjät ja journalistit yhteiskuntasuhde- ja viestintätoimintoihin liittyen).

3.    Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?

Rekisterinpitäjät käsittelevät rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

•    Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoito, analysointi ja kehittäminen

Rekisterinpitäjät voivat käsitellä henkilötietojasi suoraan kanssasi tai edustamasi yrityksen kanssa muodostetun asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja kehittämiseen.

•    Palvelujen tuottaminen, toimittaminen ja laskuttaminen

Rekisterinpitäjät voivat käsitellä henkilötietojasi palvelujen tuottamiseksi, toimittamiseksi ja laskuttamiseksi. Henkilötietojen käsittely voi liittyä siihen, että olet rekisteröitynyt tai sinut on rekisteröity verkkopalveluidemme tai tuottamiemme muiden verkkopalveluiden tai sovellusten käyttäjäksi, muutoin käytät Rekisterinpitäjien palveluja, olet tilannut Rekisterinpitäjien uutiskirjeen tai osallistunut niiden tapahtumiin. Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjien ja asiakkaan tai sidosryhmiin kuuluvan väliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

•    Asiakasviestintä

Rekisterinpitäjät voivat käsitellä henkilötietojasi asiakasviestinnässään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen palautetta palveluista.

•    Markkinointi

Rekisterinpitäjät voivat ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen uusista tai muuttuneista tuotteista, palveluista ja eduista. Rekisterinpitäjät voivat käsitellä henkilötietojasi tarjontansa räätälöimiseen ja relevantin sisällön tarjoamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Rekisterinpitäjät saattavat antaa suosituksia tai näyttää räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa, kohdennettu verkkomainonta, sähköpostiviestintä ja sosiaalinen media mukaan lukien.

•    Palveluiden kehittäminen

Rekisterinpitäjät voivat käsitellä henkilötietojasi palveluidensa kehittämiseen, esimerkiksi valikoiman parantamiseen asiakkaita enemmän kiinnostavaksi ja hyödyllisemmäksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

 • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi
 • käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjien tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut
 • olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten ja/tai
 • käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjien lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisterinpitäjät käsittelevät tietojasi pannakseen täytäntöön sopimuksen edustamasi yrityksen kanssa.

Rekisterinpitäjillä on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää palveluidensa myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin, ja Rekisterinpitäjät voivat oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä yhteystietojasi hyödyntäen. Muita Rekisterinpitäjien oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.  

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voivat Rekisterinpitäjät pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn, kuten esimerkiksi arkaluontoiseksi luokitellun tiedon käsittelyyn. 

Rekisterinpitäjät voivat käsitellä henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain tai tietosuojalainsäädännön säilytysvelvollisuuden perusteella.

4.    Mitä tietotyyppejä voimme käsitellä?

Rekisterinpitäjien keräämät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia:

4.1.    Perustiedot kaikista rekisteröidyistä

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
 • kieli
 • rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä viestintään liittyvä toiminta (kuten sähköpostimarkkinoinnissa mahdollisesti olevien yksilöllisten linkkien klikkaaminen)
 • suoramarkkinointivalinnat
 • Rekisterinpitäjien digitaalisten palvelujen käyttöä koskevat tiedot sekä rekisteröidyn palveluihin luomat sisällöt
 • rekisteröidyn käyttämää tietoliikenneyhteyttä sekä päätelaitetta koskevat tiedot, kuten IP-osoite, laite-ID tai muu laitekohtainen tunniste
 • tiedot rekisteröidyn päätelaitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähetetyistä evästeistä ja muista vastaavista toiminnoista ja niiden avulla kerätystä datasta, mikäli henkilö on tunnistettavissa näiden tietojen perusteella
 • mahdolliset asiakaspalvelupuhelujen taltioinnit sekä asiakaspalveluun liittyvät, taltioidut sähköposti- ja verkkokeskustelut esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa.

4.2.    Lisätiedot yritysten edustajista

 • sen yrityksen nimi ja muut tarpeelliset tunnistetiedot, jonka omistaja tai palveluksessa edustaja on
 • titteli ja/tai työnkuvaus.

4.3.    Rekisterinpitäjien tuotteita ja/tai palveluja tilanneiden tai ostaneiden, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot

 • asiakassuhteen tai vastaavan suhteen alkamis- ja päättymisaika ja -tapa
 • asiakkaalle kohdistetut kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan lukien mm. sopimusten ehdot, maksut, maksutavat, vaadittaessa henkilötunnus)
 • asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnon kohteet ja muut tiedot
 • palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet.

4.4.    Arkaluonteiset henkilötiedot ja tapahtumaosallistumisiin liittyvät henkilötiedot

 • mikäli rekisteröity antaa oma-aloitteisesti ja omalla suostumuksellaan Rekisterinpitäjille itseään koskevia arkaluonteisia tietoja (kuten terveystietoja esteettömyy-teen tai ruoka-aineallergioihin liittyen)
 • matkustusasiakirjoihin liittyvät tiedot, mikäli tapahtuma järjestetään esimerkiksi laivaristeilyllä tai ulkomailla, ja Rekisterinpitäjillä on tarve käsitellä tällaisia osallistujaan liittyviä henkilötietoja.

5.    Mistä lähteistä keräämme henkilötietojasi?

Rekisterinpitäjät saavat suuren osan henkilötiedoistasi sinulta asiakassuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmistoista, joiden avulla käytät palvelujamme.

Rekisterinpitäjät saavat henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta ja organisaatioilta, jotka tarjoavat henkilö- ja luottotietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista. Rekisterinpitäjät keräävät markkinointitarkoituksiin henkilötietoja rekisteröidyiltä erilaisten aktivointien, kuten oppaiden, kyselyiden tai tapahtumien yhteydessä (Rekisterinpitäjien tai niiden yhteistyökumppaneiden toimesta).

Rekisterinpitäjät saavat henkilötietoja yritysten edustajista myös näiden kollegoilta eli yrityksen pääyhteyshenkilö voi luovuttaa Rekisterinpitäjille henkilötietoja myös muista Rekisterinpitäjien palveluiden käyttöön ja markkinointiin liittyvistä henkilöistä.

6.    Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi?

Rekisterinpitäjät eivät anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Rekisterinpitäjät saattavat jakaa henkilötietojasi Rekisterinpitäjille palveluita suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, laskutus, tutkimustoiminta, markkinointi ja tapahtumien tuottaminen. Rekisterinpitäjät saattavat jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi, ja ne voivat esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

Henkilötietojesi suojaaminen on Rekisterinpitäjille tärkeää, emmekä salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sovittujen palvelujen tarjoamiseen, ja edellytämme osapuolilta rekisteröityjen henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjät voivat jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkituille yhteistyökumppaneille, joiden kanssa Rekisterinpitäjät yhdessä hallinnoivat ja toteuttavat projekteja.

Rekisterinpitäjät saattavat jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa, perustellusta syystä, osapuolten yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa. Tiedoista jaetaan lähtökohtaisesti hyvin suppea määrä, lähinnä henkilön nimi ja yhteystiedot yhteydenottoa varten.

Advania-konsernin sisaryrityksistä muissa Advania-konsernin toimintamaissa voi olla pääsy Rekisterinpitäjien asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoihin konsernin käyttäessä osin yhteisiä tietojärjestelmiä.

Rekisterinpitäjät saattavat jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Rekisterinpitäjät saattavat jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan toimivaltaisen tahon määräyksestä.

7.    Siirrämmekö henkilötietojasi EU-alueen ulkopuolelle?

Rekisterinpitäjät saattavat palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Rekisterinpitäjät saattavat siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen.

Näissä tapauksissa Rekisterinpitäjät varmistavat, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että henkilötiedot suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja käsittelijäsopimuksia, ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

8.    Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

Rekisterinpitäjät käsittelevät henkilötietojasi niin kauan kuin Rekisterinpitäjillä on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 3 kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Rekisterinpitäjät voivat käsitellä asiakkaiden henkilötietoja asiakassuhteesi olemassaolon ajan sekä päätösvuotta seuraavan toisen vuoden loppuun. Tämän jälkeen Rekisterinpitäjät voivat siirtää suppeammat, tarpeelliset henkilötietosi markkinointirekisteriin ja käsitellä sinua jälleen potentiaalisena asiakkaana.

Rekisterinpitäjät voivat käsitellä potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja toistaiseksi niin kauan, kunnes sinusta tulee asiakas tai kunnes vaadit tietosi poistettavaksi Rekisterinpitäjien markkinointirekisteristä.

9.    Miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 annettuihin yhteystietoihin oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat (oikeuksien laajuus riippuu siitä, mihin käsittelyperusteeseen henkilötietojesi käsittely pohjautuu eli kaikki alla olevat oikeudet eivät ole kaikissa tilanteissa käytettävissäsi):

a)    Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita sinusta on henkilörekisteriin kerätty.

b)    Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.

c)    Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot henkilörekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:

 1.  henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin
 2. peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 3. vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin
 4. henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti
 5. henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai
 6. henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä, kuten Rekisterinpitäjän digitaalisten tietopalveluiden tilauksen yhteydessä.

d)    Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää Rekisterinpitäjiä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:

 1. kiistät Rekisterinpitäjillä olevien henkilötietojesi paikkansapitävyyden
 2. käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista
 3. Rekisterinpitäjät eivät enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 4. olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Rekisterinpitäjien oikeutetut perusteet sinun perusteesi.

e)    Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Mikäli Rekisterinpitäjät käsittelevät tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä olevilla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

f)    Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada Rekisterinpitäjille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

g)    Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

h)    Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja Rekisterinpitäjien välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi Tietosuojavaltuutetun toimistoon.

10.    Minkä maan lainsäädäntöä tietojesi käsittelyyn sovelletaan?

Rekisterinpitäjien henkilörekistereihin ja niihin sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

11.    Miten voimme päivittää tätä tietosuojaselostettamme?

Rekisterinpitäjät kehittävät liiketoimintaansa jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Jos Rekisterinpitäjät alkavat käsitellä henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötietosi kerättiin, ilmoitamme asiasta ja päivitetystä tietosuojaselosteesta ennen kyseistä jatkokäsittelyä. Muiden muutosten osalta tiedotamme verkkosivuillamme tietosuojaselosteen päivittämisestä. 

12.    Evästeiden käyttö

Verkkosivumme hyödyntävät evästeitä ja vastaavia tekniikoita verkkosivuston toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, käyttökokemuksen parantamiseksi ja analysoimiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen tarjoamissamme palveluissa. Jos vierailet verkkosivustollamme ja evästeet on hyväksytty selaimesi asetuksissa, sinun katsotaan hyväksyvän evästeiden käyttömme. Evästeiden avulla Advania voi kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen, mitä verkkosivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään ja mikä on tietokoneen IP-osoite.

Käytämme evästeiden avulla kerättyjä tietoja tyypillisesti seuraaviin tarkoituksiin:

Välttämättömät evästeet ja palveluiden tuottaminen: Evästeet ovat olennaisen tärkeitä verkkosivujemme toiminnan kannalta ja ne mahdollistavat sujuvan käyttökokemuksen. Nämä evästeet eivät kerää tietoja, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen.

Sivustoa parantavat evästeet: Seuraamalla näiden evästeiden käyttöä voimme parantaa verkkosivujemme toimintaa. Saamme esimerkiksi tietoa, mitkä ovat sivujemme suosituimmat osat, mihin käyttäjät suuntaavat tai miltä verkkosivulta he saapuvat ja kuinka kauan he viipyvät sivuillamme. Voimme saada tietoa esimerkiksi käyttäjien lukemista artikkeleista (jotta tiedämme suositut aiheet).

Sosiaalisen median ja markkinoinnin kohdistaminen: Näiden evästeiden avulla voimme tehdä sisällöstä mahdollisimman yksilöityä, jolloin voimme näyttää esimerkiksi käyttäjän mukaan kohdistettuja mainoksia ja sisältöä aiemman verkkokäyttäytymisen perusteella. Advania käyttää kolmansien osapuolten hallitsemia mainontaevästeitä esitelläkseen tuotteitaan sekä omalla että muiden osapuolten sivustoilla. Voit poistaa käytöstä tietyt kolmansien osapuolten hallitsemat mainontaevästeet kolmansien osapuolten hallintasivustoilta.

Verkkosivuillamme voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolien verkkosivuille, tuotteisiin ja palveluihin sekä kolmansien ns. yhteisöliitännäisiä (kuten LinkedIn ja Twitter). Advanian sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään. Näihin Advanian verkkosivuilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin ja sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen tietosuojalausuntoa. Suosittelemme tutustumaan asianomaisen kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöihin.

Voit tarkastella ja muokata evästeasetuksia sivustomme alaosassa olevasta Evästeasetukset-linkistä. Osaa sivustoillamme käytössä olevista evästeitä hallinnoivat kolmannet osapuolet ja voit vaihtoehtoisesti käyttää kolmansien osapuolten omia työkaluja näiden evästeiden estämiseen. Evästeiden säilytysaika vaihtelee evästeiden tyypin mukaan. Istuntoevästeet vanhenevat, kun selain suljetaan. Pysyvillä evästeillä on yleensä voimassaoloaika, joka vaihtelee kahdesta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

 

Tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 21.2.2023.

Ota rohkeasti meihin yhteyttä.

Käytettävissämme ovat aina parhaat teknologiat, työkalut ja niihin liittyvä osaaminen.