Tekoälyllä voit tehostaa prosesseja ja luoda uutta liiketoimintaa
Tekoäly AI 11.04.2024

Tekoälyllä voit tehostaa prosesseja ja luoda uutta liiketoimintaa

Tekoälyn käyttöönotto ja sopivien pilottikohteiden valinta organisaatiossa nähdään usein teknisenä projektina, jossa on mukana vain tietohallinto tai IT-osasto. Todellisuudessa keskusteluun ja suunnitteluun kannattaa ottaa mukaan edustusta eri puolilta organisaatiota jo alusta alkaen. Haasteita, kipupisteitä ja uusia mahdollisuuksia, joihin tekoäly voisi olla soveltuva ratkaisu, on kaikkialla.

Tekoälyn liiketoiminnallisessa hyödyntämisessä on erilaisia tasoja: tuottavuuden ja nykyisten prosessien tehostaminen sekä joskus jopa kokonaan uuden liiketoiminnan – uusien rahavirtojen – luominen. Teknisiä ratkaisuja voidaan toteuttaa sekä valmiiden tuottavuuspakettien avulla, kuten Microsoft Copilot -tuoteperhe, että täysin räätälöidyillä ratkaisukokonaisuuksilla. Niissäkin olemassaolevat Microsoftin AI-teknologiat ja työkalut auttavat pitämään toteutukset kestävinä ja kustannustehokkaina.

Ensin matalalla roikkuvat hedelmät: työn tehostaminen ja rutiinien automatisointi

On luonnollista aloittaa sieltä, missä generatiivisen tekoälyn hyödyt on helpointa nähdä. Keskustelupohjainen tiedonhaun ja sisällöntuotannon tukeminen on ollutkin yksi suosituimmista tavoista hyödyntää tekoälyä, esimerkiksi julkisuudessa tunnetuksi tulleen ChatGPT-palvelun avulla (vaikka usein tietoturvanäkökulmaa ei muisteta pohtia riittävästi etukäteen).

Euroja seuraamalla voi tunnistaa ne tehtävät, joihin uppoaa aikaa ja vaivaa, mutta jotka tuottavat verrattain vähän tuloksia. Näitä ovat esimerkiksi toistuva raporttien tai muiden materiaalien tuottaminen, sekä dokumenttien tai prosessien kiertäminen edestakaisin ihmisten välillä tietojen puuttuessa. Turhautumisen ja ajanhukan vähentämiseksi kannattaakin harkita erilaiset tietokannat tuntevaa generatiivista tekoälyä ja automaatioratkaisuja. Ensimmäiset luonnokset voivat olla valmiita hetkessä ja puuttuvia tietoja voidaan täydentää tai pyytää automaattisesti, ennen kuin ihminen tarvitsee niitä.

Toinen tyypillinen kehityskohde on tiedon käytettävyys. Ei ole epätavallista, että tietoa ja ohjeita on liian paljon ylläpidettäväksi ja henkilöstön sisäistettäväksi – tai jopa löydettäväksi. Myös asiakkaat ja yhteistyökumppanit tuottavat paljon lisätyötä ja dataa. Tekoälyä voidaankin hyödyntää valikoitujen aihealueiden asiantuntijana sekä sisäisesti että asiakkaille.

Tekoäly voi vastata yleisimpiin kysymyksiin, keskustella rutiiniasioista ja käynnistää tehtäviä itsenäisesti, vähentäen työkuormaa ja ohjaten vain haastavimmat kysymykset asiantuntijoille. Tekoäly ei auta ainoastaan suurien yhteydenottomäärien hallinnassa, vaan myös kertyneen viestinnän ja palautteiden hyödyntämisessä toiminnan ja asiakaskokemuksen kehityksessä. Sen avulla voidaan analysoida suuria määriä kirjallista tietoa, kuten kertyneitä palautteita, sekä nostaa tärkeimmät havainnot pyydetyistä aiheista.

Tiivistäen: tekoäly vapauttaa toistuvaan rutiinityöhön kuluvaa aikaa ja energiaa. Kun työtä tehostetaan, ihmisellä on mahdollisuus keskittyä innovatiivisempiin tehtäviin ja haastavien ongelmien ratkomiseen – niihin asioihin, joissa ihminen on hyvä.

Entä ne täysin uudet toimintamallit tai palvelut, jotka eivät ole olleet mahdollisia ilman tekoälyä?

Nykyisen liiketoiminnan tehostaminen on tekoälyn käyttöönoton kannalta usein vasta prosessin ensimmäinen vaihe, jonka kautta organisaatio oppii käyttämään generatiivista tekoälyä arjessaan. Vaikeampi kysymys onkin, että miten tekoäly voi auttaa muovaamaan uudenlaisia toimintamalleja. Sellaisia, joilla organisaatio voi tuottaa entistä kehittyneempiä tai uusia palveluita asiakkailleen sekä paremman työntekijäkokemuksen.

Haaste on siinä, että tekoälylle on olemassa yhtä paljon oikeanlaisia käyttötapoja, kuin maailmassa on niitä hyödyntäviä organisaatioita ja toimialoja. On hyvä pitää mielessä, että tekoäly on aina osa laajempaa kokonaisuutta, eikä sama ratkaisu välttämättä tuota samaa hyötyä muille organisaatioille. Tällä viitataan erityisesti kykyyn yhdistää tekoäly erilaisiin järjestelmiin ja tietokantoihin, jotka organisaatiolla on jo olemassa, kuten dokumenttikirjastot, asiakastietokannat ja työskentelysovellukset, mutta myös mahdollisuuteen rakentaa sille uusia, omiin tarpeisiin soveltua yhteyksiä ja taitoja.

Oikea paikka aloittaa onkin tarkastella lähemmin oman organisaation tarkoitusta ja ydintoimintoja. Millaista arvoa organisaatio tuottaa ja kenelle? Minkälaisia tehtäviä, työtapoja ja tietoja on olemassa, joita voidaan tehostaa tai jatkohyödyntää?

Tekoälyllä voidaan vaikuttaa esimerkiksi sisäiseen työskentelyyn ja vuorovaikutukseen, asiakasrajapintaan tai jopa omiin työvälineisiin ja -tapoihin. Ei myöskään kannata rajoittua ajatuksissa pelkästään tietokonetyöskentelyyn. Millaisilla muutoksilla tekoälyä voitaisiin hyödyntää liikkuvassa työssä, tapahtumissa, tai työtiloissa, esimerkiksi Internet-of-Things (IoT) -ajattelua mukaillen? Kehityspolkuja rajoittaa vain oma mielikuvitus.

Toiminnan kehityksen kaksi polkua: pakettiratkaisut ja räätälöidyt ratkaisut

Miten pääsemme alkuun? Tyhjästä ei tarvitse aloittaa, sillä Microsoft on rakentanut moneen tarkoitukseen vakavasti harkittavia pakettiratkaisuja. Microsoft Copilot -tuoteperheen ratkaisut ovat yleensä suunnattu jonkin tietyn toiminnon – kuten vaikkapa tietotyön, myynnin tai asiakaspalvelun – ympärille.

Nämä työkalut ovat suhteelliset helppoja ottaa käyttöön monenlaisissa organisaatioissa, mutta niidenkin käyttöönotossa on aina suositeltavaa huomioida mahdolliset käyttökohteet, tavoitteet ja turvallisuusnäkökulma jo etukäteen. Copilot Studio myös tarjoaa käyttäjille keinon kehittää kustannustehokkaasti uusia kyvykkyyksiä tai kokeiluja Copilot-teknologian päälle.

Valmiilla palveluilla on kuitenkin omat rajoitteensa laajennettavuuden suhteen, eikä lisenssikustannuksia kannata maksaa, elleivät hyödyt konkretisoidu käyttäjän työnkuvassa. Siksi on myös hyvä ottaa tarkasteluun organisaatiokohtaisesti räätälöidyt ratkaisut, joiden kautta aikaisemmin mainittuihin mahdollisuuksiin on helpompaa päästä kiinni.

Ominaisuuksien suhteen avautuu uusi maailma, kun generatiivista tekoälyratkaisua voidaan rikastaa vaikkapa uusilla käyttöympäristöillä, puheentuotolla ja -tunnistuksella, tai yhdistetyillä laitteilla. Räätälöidyissä ratkaisuissakin pohjalla hyödynnetään samoja Microsoftin tekoälyteknologioita (esim. Microsoft Azure AI), mutta ominaisuuksiin ja käytön kustannuksiin voi itse vaikuttaa.

Erilaisia ratkaisuja voi olla loputon määrä, mutta budjettia ei. Suurin rajaava tekijä on se, miten paljon kehitystyöhön ollaan valmiita investoimaan. Kaikkeen ei ole välttämättä edes järkevää lähteä kehittämään tekoälyrikastettua ratkaisua, vaan joskus perinteiset keinot ovat ne parhaat. Se voi olla sovelluskehitystä, automatisoituja työnkulkuja tai puhtaasti ihmisten toiminnan muutosta. Onkin tärkeää tunnistaa juuri tekoälylle parhaiten soveltuvat haasteet. Tässä on suureksi avuksi yhteistyökumppani, jolla on osaamista kaikkiin näihin – eikä ainoastaan teknisiin – aiheisiin.

 


 

Pohditko tekoälyn hyötyjä omassa liiketoiminnassa?

Olipa organisaatiossa tekoälyn käyttöönotto vasta suunnitteluvaiheessa, tai tahtotila siirtynyt jo tarkempaan jatkokehitykseen ja omia tarpeita vastaaviin toteutuksiin, voit ottaa meihin yhteyttä. Autamme kartoittamaan tarpeet, tunnistamaan sopivat kehityskohteet ja valitsemaan juuri teille soveltuvimmat työkalut ratkaisujen kehittämiseen.

Laita meille viesti niin otamme yhteyttä>

Aiheeseen liittyvää